اختراع تلویزیون توسط "جان بیرد" مخترع اسكاتلندی (1926م)

17 آوریل
جان بیرد(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

تلویزیون عبارت است از دستگاهی كه صحنه های ثابت یا متحرك را به وسیله برق انتقال می دهد. از نخستین پیش گامان موفق در ساخت این دستگاه، "جیووانی كازلی" دانشمند ایتالیایى است كه در سال 1862م موفق به ساخت دستگاهی شد كه با استفاده از سیستم دستگاه تلگراف قادر به مخابره نقوش و تصاویر ساده بود. سال ها طول كشید تا این دستگاه برای انتقال عكس آماده شود. اما اولین كسی كه عملاً یك تلویزیون ابتدایى ساخت "جان بیرْدْ" پژوهشگر اسكاتلندی بود. وی با كمك ابزار و آلات اولیه در سال 1922م دستگاهی ساخت كه برای اولین بار انتقال تصویر را امكان پذیر نمود، گرچه در مراحل اولیه فقط قادر به انتقال یك تصویر از یك اتاق به اتاق دیگر در همان خانه بود. تلاش های جان بیرد ادامه یافت و سرانجام در 17 آوریل 1926م اولین تصویر تلویزیونی برای انجمن سلطنتی انگلستان به نمایش گذاشته شد. تكنیك اصلی تلویزیون عبارت است از تصویربرداری از صحنه های مورد نظر و تجزیه این تصاویر به صورت نقاط و خطوط و سپس پخش آن از فرستنده پس از تبدیل به امواج الكترومغناطیسی. پس از تكمیل این دستگاه، سرانجام اولین برنامه های تلویزیونی در سال 1936م در ایستگاه های فرستنده تلویزیونی تهیه و ارسال گردید. در طی سال های بعد تحولاتی در تلویزیون پیدا شد كه دستیابی به تكنیك تلویزیون رنگی، استفاده از ماهواره برای پخش جهانی و كاربردهای علمی و آموزشی از آن جمله است. تلویزیون در مسیر خود همچنان راه پیشرفت را طی می نماید و در هر مدت پدیده ای جدید در این عرصه ارائه می گردد.

 

Share