به قدرت رسیدن گروه خون خوار خِمِرهای سرخ در كشور كامبوج (1975م)

17 آوریل
کشور کامبوج(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

كشور آسیایى كامبوج تا سال 1970م دارای رژیم سلطنتی بود ولی در این سال، رژیم سلطنتی با یك كودتای نظامی سرنگون شد و رهبر جدید كامبوج كه یك ژنرال دست نشانده امریكا بود، یك حكومت دیكتاتوری نظامی در آن كشور برقرار كرد. در اوایل سال 1975م كمونیست های كامبوج معروف به خِمِرهای سرخ به رهبری پول پوت دست به یك شورش مسلحانه زدند و با تصرف پایتخت كامبوج، یك حكومت جمهوری خلق تشكیل دادند. خِمِرهای سرخ كه با سلاح های چینی مسلح شده و اكثراً جوانان نابالغ و كم سن و سال بودند، در جریان شورش و تصرف شهرهای كامبوج و پس از تسلط بر این كشور، مرتكب فجایع بی شماری شدند و تنها در جریان تصرف پایتخت، صدها هزار نفر را قتل عام كرده و بیش از یك میلیون نفر از جمعیت شهر را از خانه و كاشانه خود بیرون راندند. هم چنین تعداد كسانی كه در مدت سه سال حكومت خِمِرهای سرخ در كامبوج كشته شدند در حدود دو میلیون نفر یعنی یك چهارم جمعیت هشت میلیونی كامبوج تخمین زده شده است. ادامه این روند باعث شد تا خِمِرهای سرخ در سال 1978م با حمله نیروهای ویتنامی به كامبوج، از حكومت رانده شوند و در روز هفتم ژانویه 1979 به كلی شكست بخورند. خمرهای سرخ پس از این شكست تا اوایل دهه 1990م، همچنان به مقاومت در برابر حكومت طرفدار ویتنام در كامبوج ادامه می دادند. با این حال، حكومت خِمِرهای سرخ كامبوج، تا روزی كه بر اثر مداخله مستقیم ویتنام در كامبوج سرنگون شد، از حمایت امریكا برخوردار بود. نام كمونیست های كامبوج معروف به خِمِرهای سرخ كه به واسطه خشونت و سبوعیتی كه در كشتار مردم در دوره حكومت بر آن كشور نشان دادند، به عنوان نمونه و سمبل گروه های افراطی چپ شهرت یافته است.

Share