كشتار پیروان فرقه داودیان در امریكا (1993م)

19 آوریل
کشتار پیروان فرقه داودیان در آمریکا(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

با حمله پلیس ایالتی امریكا اف .بی.آی به مقر پیروان فرقه داودیان در سال 80 1993 تن از اعضای این فرقه كشته شدند. هواداران این فرقه كه مخالفان سیاست های امریكا هستند، پس از چند روز محاصره در مقر خود مورد حمله و كشتار قرار گرفتند. كشتار مخالفان حكومت در كشوری چون امریكا كه مدعی آزادی بیان و دفاع از حقوق بشر است، باعث حیرت مردم جهان و رسوایی واشینگتن شد.

Share