آغاز دومین جنگ امپراتوری ایران و روم در زمان پادشاهی ساسانیان (359م)

21 آوریل
جنگ ایران و روم,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

جنگ های ایران و روم از سلسله جنگ های خونینی است كه در چندین دوره انجام شد. دومین دوره این جنگ ها در 21 آوریل 359م با حمله سپاه ایران به متصرفات روم آغاز شد. فرماندهی ایران، شاپور دوم معروف به شاپور ذوالاكتاف، پادشاه ساسانیان بود كه دوران سلطنت وی 69 سال به طول انجامید. از آن طرف، فرماندهی سپاه روم با ژولین، امپراتور رومیان بود كه برای بازگرداندن عظمت روم و مرام بت پرستی، تلاش ناموفقی انجام داد. در این جنگ كه در منطقه تیسفون در حوالی بین النهرین در عراق امروزی به وقوع پیوست، چندین قلعه مهم رومیان به تصرف سپاه ایران درآمد. در ادامه این جنگ، ژولین با سپاه فراوانی كه در شامات جمع نمود، ضمن عبور از رود فرات، تیسفون را فتح كرد، اما با كشته شدن او به دست یكی از سرداران ایرانی، این جنگ پس از 4 سال زد و خورد در هشتم ژانویه 363م خاتمه یافت و جانشین ژولین تقاضای صلح كرد. در نتیجه، عهدنامه صلح بین ایران و روم به امضا رسید و دومین دور از جنگ های ایران و روم به پایان رسید.

 

Share