چند ويژگى نمازهاى مستحبى

موضوع: 
نمازهاى مستحبى‏

1. تمام نمازهاى مستحبى را مى ‏توان آهسته يا بلند خواند.
2. نمازهاى مستحبى را نمى ‏توان به جماعت خواند، مگر نماز باران و نماز عيد فطر و قربان.
3. همه نمازهاى مستحبى را مى ‏توان ايستاده يا نشسته يا در حال حركت خواند.
4. شك در تعداد ركعات، نماز را باطل نمى ‏كند.[1]
5. زياد شدن اركان نماز، نماز را باطل نمى ‏كند.[2]
6. در نمازهاى مستحبى سوره واجب نيست.
7. براى كم و زياد شدن، سجده سهو واجب نيست.
8. نماز مستحبى را مى ‏توان با اختيار شكست.
9. هيچ يك از نمازهاى مستحبى اذان و اقامه ندارند.[3]

 

پی نوشتها:
--------------------------------------

[1] توضيح المسائل محشى، ج 1، ص 648.
[2] توضيح المسائل محشى، ج 1، ص 648.
[3] عروة الوثقى، ج 1، ص 601.

Share