شكست حمله نظامی آمریكا به ایران در طبس به علت طوفان شن (1359ش)

5 اردیبهشت
شكست حمله نظامی آمریكا به ایران در طبس به علت طوفان شن(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)
بدون شك حادثه طبس و شكست مزدوران آمریكایی علی رغم مجهز بودن به پیشرفته ترین وسایل و تجهیزات روز، یكی از معجزات بزرگ قرن به شمار می آید.

آمریكا پس از سرخوردگی در جریان گروگان گیری جاسوسانش در سفارت این كشور از سوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و ناامیدی از پیروزی در این جریان به وسیله فشار سیاسی و تحریم اقتصادی، درصدد حل این قضیه از طریق نظامی برآمد. دولت كارتر بر اساس نقشه ای بسیار محرمانه جهت آزادی گروگان ها، در 5 اردیبهشت سال 1359 شمسی با تعدادی هواپیمای نظامی و 20 هلی كوپتر، حمله خویش را به ایرانِ تازه از بند رها شده، آغاز كرد. این هواپیماها و هلی كوپترها كه حامل موتورسیكلت، جیپ نظامی، توپ، مسلسل و مهمات لازم بودند، در صحرای طبس فرود آمدند تا از آن مكان، عملیات آزادسازی گروگان ها را آغاز نمایند.

با وجود تجهیزات فراوان، كماندوهای ماهر و آموزش دیده، برنامه ریزی دقیق حمله، عدم وجود مانع و غفلت نیروهای اطلاعاتی ایران، این بار دست غیبی امداد الهی از آستین شن های صحرای طبس بیرون آمد و شكستی سخت و مفتضحانه را نصیب ابرهه صفتان آمریكایی كرد. ماجرای طبس یكی از رسواترین شكست های توطئه های امپریالیسم آمریكا علیه انقلاب اسلامی ایران است.

بدون شك حادثه طبس و شكست مزدوران آمریكایی علی رغم مجهز بودن به پیشرفته ترین وسایل و تجهیزات روز، یكی از معجزات بزرگ قرن به شمار می آید. واقعه این روز، نه تنها یك اتفاق ساده، زودگذر و فراموش شدنی نبود، بلكه تمثیلی است ماندگار و همیشگی برای كسانی كه با چشم دل خویش، جز آنچه هست می بینند و تذكری است برای اثبات قدرت تامه الهی و سستی كید دشمنان خدا.

 

Share