درگذشت "لطف الله ترقی" روزنامه نگار قدیمی ایران در سن 73 سالگی(1352ش)

6 اردیبهشت
روزنامه نگار(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

لطف الله ترقی روزنامه نگار قدیمی ایران در سن 73 سالگی در حالیکه دو پای او را قطع کرده بودند درگذشت. وی روزنامه نویسی جنجالی و با ذوق خاصی بود و در اواخر عمر از ملاکین بزرگ ایران محسوب می شد.

 

Share