درگذشت "ابن قُتَیبه" محدث و ادیب(276 ق)

29 رجب
ابن قُتَیبه(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

عبداللَّه بن مسلم دینوری معروف به ابن قُتَیبه، قرآن پژوه، محدث، شاعر و ادیب مسلمان در سال 213 ق در كوفه به دنیا آمد. پس از تحصیل به قضاوت در دینور(در غرب ایران) پرداخت و سپس در بغداد، نوزده سال به تدریس، تالیف و تكمیل آثار علمی خود همت گماشت. ابن قُتیبه به یمن كتاب هایش مورد توجه عالمان و دانش پژوهان قرار گرفت، هرچند وی از جنجال های زمان دوری گزید و در كارهای سیاسی دخالت نمی كرد. تاویلُ مشكلِ القرآن، تفسیر غَریبِ القُرآن، و معانی الشِّعر از جمله تألیفات اوست.

 

Share