پایان كنفرانس باندونگ، زمینه ساز تشكیل جنبش عدم تعهد (1955م)

27 آوریل
كنفرانس باندونْگْ(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

كنفرانس باندونْگْ نخستین كنفرانس سران كشورهای آسیایى و افریقایى است كه از 18 تا 27 آوریل سال 1955م به دعوت دكتر احمد سوكانو، رئیس جمهور وقت اندونزی با حضور سران و نمایندگان 28 كشور تشكیل شد.

كنفرانس باندونگ كه معروف ترین رهبران آسیا و افریقا از قبیل جواهر لعل نهرو، چوئن لای و جمال عبدالناصر، سردمداران هند، چین و مصر در آن شركت كردند، نخستین رویارویى كشورهای جهان سوم با قدرت های بزرگ نظامی و صنعتی جهان بود كه زمینه را برای تشكیل سازمان كشورهای غیرمتعهد فراهم ساخت.

كنفرانس باندونگ، طیف وسیعی از كشورهای طرفدار غرب یا بی طرف یا كمونیست را در برمی گرفت، ولی تمامی كشورهای شركت كننده، پشتیبانی خود را از پنج اصل معروفِ هم زیستی مسالمت آمیز كه مبتنی بر احترام به حق حاكمیت و تمامیت ارضی یك دیگر، عدم تجاوز، عدم مداخله در امور داخلی یك دیگر و برابری حقوق و همكاری اقتصادی بود، اعلام داشتند. كنفرانس باندونگ سرانجام به تشكیل جنبش عدم تعهد كه در واقع خارج از دو بلوك شرق و غرب بودند، انجامید و فعالیت خود را در سال های بعد گسترش داد.

Share