اعلام تشكیل اولین دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیست کوبا(1961میلادی)

1 می
پرچم کوبا(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پس از پیروزی انقلاب کوبا در اول ژانویه سال 1959میلادی، فیدل کاسترو به عنوان رهبر انقلاب و نظام حکومتی، به اقداماتی اساسی در این کشور دست زد و با انجام اصلاحات ارضی، قوانین این کشور را به سوی نظام سوسیالیستی هدایت کرد. ملی کردن کارخانه ها و صنایع و مصادره املاک و اموال سرمایه داران امریکایى و پس از آن، رخداد حادثه خلیج خوک ها، که امریکا برای سرنگونی کاسترو تدارک دیده بود، باعث شد تا کوبا به اردوگاه شرق بپیوندد. در این راستا، در اول ماه مه سال 1961میلادی، فیدل کاسترو در جریان یک سخنرانی سه و نیم ساعته، کوبا را به عنوان کشوری سوسیالیست معرفی نمود و الحاق این کشور را به جرگه نظام های مبتنی بر مارکسیسم اعلام کرد. از آن زمان، طرح ها و برنامه های کوبا، به ویژه در بعد اقتصادی بر همین اساس تدوین و اجرا شد. در سال 1962میلادی هیأت مدیره انقلابی وحزب کمونیست این کشور در یک دیگر ادغام گردید و این دو، حزب متحد انقلاب سوسیالیست را تشکیل دادند. از آن زمان به بعد، وقوع حوادث متعدد و پی درپی در اردوگاه شرق، روی کار آمدن اصلاح طلبان و انجام اصلاحات در شوروی و نیز فروپاشی نظام سوسیالیستی در کشور شوروی و اقمار آن، تاثیر چندانی در ساختار حکومتی کوبا نداشته است.

Share