زلزله شدیدی در كیفان و شیروان و شهر كهنه قوچان حادث شد(1308ش)

12 اردیبهشت
زلزله قوچان (گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

كیفان را به كلی منهدم ساخت و هزار نفر را تلف نمود و قریب شش فرسنگ زمین را شكاف داد. شیروان به كلی خراب شد. قراء و قصبات و دهات نابود گردید. تلفات تا سه هزار نفر و مجروحین تا ده هزار نفر پیش بینی می شود.

Share