درگذشت عالم برجسته "میرزا ابوالقاسم اردوبادی" (۱۳۳۳ ق)

۵ شعبان
آیت الله میرزا ابوالقاسم اردوبادی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

میرزا ابوالقاسم مجتهد اردوبادی در جمادی الثانی ۱۲۷۴ قمری در اردوباد آذربایجان به دنیا آمد. در هفده سالگی جهت تحصیل علوم دینی وارد حوزه ی علمیه ی تبریز گردید و پس از چندی عازم نجف شد. در نجف از میرزای بزرگ اجازه ی اجتهاد گرفت. پس از وفات آقایان فاضل شرابیانی و میرزا حسن مامقانی به موطن خود برگشت و مرجعیت اهالی آذربایجان و قفقاز را عهده دار گردید. از مجتهد اردوبادی، شصت عنوان كتاب و رساله درفقه و اصول به جای مانده است.

Share