استعفای"شریف امامی" به دنبال اوج گیری تظاهرات دبیران و مشاجراتِ درونی مجلس (1340ش)

14 اردیبهشت
استعفای شریف امامی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ادامه اعتصاب فرهنگیان كه از روزهای قبل در اعتراض به كمی حقوق خود آغاز شده بود، باعث شد كه در مجلس شورای ملی، دو تن از نمایندگان، دولت جعفر شریف امامی را به علت عدم رسیدگی به كار فرهنگیان و قتل یكی از آنان در جریانات اخیر استیضاح كرده و دولت را مسؤول حوادث پیش آمده بدانند. شریف امامی، نخست وزیر نیز یكی از وكلای مجلس كه قبلاً وزیر فرهنگ بوده را مورد حمله قرار داده و او را توبیخ كرد. ولی رییس مجلس از ادامه سخنان شریف امامی جلوگیری كرد و شریف امامی نیز با اعتراض جلسه مجلس را ترك نمود. شریف امامی كه در حقیقت از مجلس اخراج شده بود، از مجلس به دربار رفت و استعفای خود را به شاه تسلیم نمود. وی كشور را با مشكلاتی كه ظرف هشت ماه از نخست وزیری خود حل نكرده بود و شاید بر بار آن نیز افزوده بود تنها گذاشت و سكان كشتی را به دست دیگری سپرد و موقتاً از صحنه سیاسی كنار رفت.

Share