شرح دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه/ بخش پنجم

هدایت

و أکرِمنا بِالهُدی وَ إستِقامَة « وما را به راهنمايي و پايداري گرامي دار »
حضرت آیت الله جوادی در مورد وظایف شخصی منتظران می فرمایند: «انساني که در انتظار کريم ترين انسان هاي عصرش به سر مي برد، بايسته است که از خداوند کريم اعطا و ازدياد و حفظ کرامت خود را در اسباب کرامت طلب کند و خويش هم در تحقق آن خواسته از پاي ننشيند.

أ. درخواست هدايت تکويني خاص: آنچه مايه کرامت جان آدمي است، هدايت يافتن به نور دين الهي و حفظ تقوا است. آنان که به مسير اطاعت او هدايت نشوند، در سياهي جهالت ها و انحرافا ها سرگردان و از کرامت الهي انسان محروم خواهند شد. بر انسان متنظر است که با تلاش علمي و جهد علمي، زمينة افاضه هدايت تکوين را در خويش هر لحظه پرورش دهد: و اکرمنا بالهُدي.

ب. درخواست استقامت در مسير هدايت: بسا کساني که از هدايت الهي بهره مندند؛ امّا پس از اندک زماني با غفلت از حق و روي آوردن به اهوا و اميال خويش از جاده هدايت به بيراهه ضلالت افتادند و نور هدايتشان را در شب ديجور گمراهي خاموش کردند، پس بر منتظران راستين بايسته است که در مسير هدايتي که خداي سبحان آن ها را به آن رهنمون شده است استقامت ورزند و با تمسّک به علم و ايمان از هر اعوجاجي دوري جويند تا مشمول هدايت هاي برتر که محصول استقامت در مسير هدايت است باشند: و الاستقامة»[۳۸]

کرامت، صفتي برازنده براي انسان است که در قران کريم به آن اشاره شده است. «لقد کرّمنا بني آدم»[۳۹] ما بني آدم را گرامي داشتيم. اما راه رسيدن به کرامت، هدايت و استقامت است که اين دو  رهنمون انسان به سحت تقوا شده انسان را گرامي ترين افراد در نزد پروردگار معرفي مي نمايند. «همانا گرامي ترين شما نزد خدا، با تقوا ترين شماست»[۴۰]

خدايي که کريم است و رسولاني کريم فرستاده است و به همراه آخرين رسولان، کتابي کريم را نازل فرموده راه دست يابي به کرامت حقيقي را ارتباط بيشتر انسان با کريمان داشته است.

«هدايت» کليد اول کرامت: آن چه مايه کرامت جان آدمي است، هدايت يافتن به نور دين الهي و حفظ تقوا است. بر انسان منتظر است که با تلاش علمي و جهد علمي، زمينه افاضه هدايت خاص را در خويش پرورش دهد و فضاي قلبش را بر تراوش نور هدايت آماده کند.

«استقامت در هدايت» کليد دوم کرامت: بسا افرادي که از هدايت الهي بهره مندند؛ اما پس از اندک زماني با غفلت و روي آوردن به هوس هاي باطل به جاده ضلالت افتاده نور هدايت را از دست مي دهند. انسان منتظر براي تداوم هدايتش، نيازمند استقامت است تا مشمول هدايت هاي برتر از محصول استقامت است شود. «به يقين کساني که گفتند: پروردگار ما خداوند يگانه است سپس استقامت ورزيد، فرشتگان بر آنان نازل مي شوند که نترسيد و غمگين مباشيد و بشارت باد به شما به آن بهستي که به شما وعده داده شده است»[۴۱]

 

ادامه دارد...
----------------------------------
پی نوشت:

[۳۸]. امام مهدي علیه السلام موجود موعود، ص۲۰۲.
[۳۹] . اسراء، ۷۰.
[۴۰] . ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
[۴۱] . فصلت، ۳۰.

Share