تشكیل اولیه جلسه سازمان ایكائو وابسته به سازمان ملل متحد (1947م)

6 می
سازمان ایکائو(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سازمان بین المللی هواپیمایى كشوری موسوم به ایكائو به عنوان یكی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل، با 26 عضو آغاز به كار نمود. هدف ها و مقاصد عمده آن كه در منشور آن ذكر شده اند عبارت است از: توسعه مطمئن و منظم هواپیمایى كشوری بین المللی در سراسر جهان، تشویق صنایع هواپیما سازی جهت مصارف صلح آمیز، توسعه خطوط هوایی، فرودگاه ها و تسهیلات هوانوردی. به طور كلی، ایكائو، در جهت كمك به توسعه كلیه جنبه های فنی هواپیمایی كشوری بین المللی فعالیت می نماید. در سال 1982م تعداد 148 كشور در ایكائو عضویت داشته اند و مقر آن در مونترال (كانادا) است.

کلمات کلیدی: 
Share