بمباران زندان "دوله تو" توسط رژیم بعثی عراق (1360ش)

17 اردیبهشت
بمباران زندان"دوله تو"(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پس از آشوب های منطقه ای در كردستان و اعزام نیروهای نظامی برای آرام ساختن استان كردستان، گروهك منحله دمكرات، تعدادی از این نیروهای فداكار را اسیر و زندانی می سازد. گروهك دموكرات كه از نگهداری، مواظبت و تأمین این زندان مخوف به تنگ آمده بود، دست به دامان رژیم بعثی شد و جنایتكاران آن رژیم نیز در این روز با برنامه ای حساب شده به بمباران این زندان پرداخته و عده ای از دلاوران میهن اسلامی را كه در اسارت حزب دموكرات بودند، به خاك و خون كشیدند.

 

Share