رحلت "ابوالفوارس" عالم بزرگ مسلمان(۷۵۴ ق)

۱۰ شعبان
مجدالدین ابوالفوارس(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

مجدالدین ابوالفوارس در عراق به دنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی نزد عالمان برجسته ی زمان، به تكمیل دانش خود همت گماشت تا این كه خود، استادی زبردست شد. ابوالفوارس در فقه، اصول فقه، حدیث، كلام، تفسیر قرآن و ادبیات عرب از دانش و مهارتی بسیار بهره مند بود. از این دانشمند بزرگ مسلمان آثار ارزشمندی بر جای مانده كه كنزالفواید از آن جمله است.

 

Share