کرامات فاطمیه : معجزات حضرت فاطمه زهرا ( سلام الله علیها ) بعد از شهادت - بضمیمه سوگنامه فاطمه زهرا ( سلام الله علیها )

موضوع: 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

کرامات الفاطمیه(معجزات فاطمه زهرا(س) بعدازشهادت بضمیمه سوگنامه فاطمه زهرا (س)

مشخصات کتاب:

سرشناسه : میرخلف زاده علی - ۱۳۴۳
عنوان و نام پدیدآور : کرامات الفاطمیه علیهاالسلام معجزات فاطمه زهراآ علیهاالسلام بعد از شهادت بضمیمه سوگنامه فاطمه زهراآ علیهاالسلام تالیف علی میرخلف زاده مشخصات نشر : قم علی میرخلف زاده ۱۳۷۷.

مشخصات ظاهری : ص ۱۸۴
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ قبلی حضرت معصومه ۱۳۷۷
یادداشت : چاپ سوم ۱۳۷۸؛ ۵۰۰۰ ریال ISBN 964-6165-39-7 
یادداشت : چاپ سوم ۱۳۷۷؛ ۵۰۰۰ ریال ISBN 964-6165-39-7 
یادداشت : چاپ اول بهار ۵۵۰۰۱۳۷۹ ریال :ISBN 964-5697-42-5 
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : فاطمه زهرا(س ، ۱۳؟ قبل از هجرت - ۱۱ق -- معجزات موضوع : فاطمه زهرا(س ، ۱۳؟ قبل از هجرت - ۱۱ق -- سوگواریها
رده بندی کنگره : BP27/2 /م ۹۲ک ۴ ۱۳۷۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۳
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۷-۱۳۱۹۴
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ سوگنامه فاطمه زهرا؛ پی نوشتها

Share