کرامات فاطمیه : معجزات حضرت فاطمه زهرا ( سلام الله علیها ) بعد از شهادت - بضمیمه سوگنامه فاطمه زهرا ( سلام الله علیها )

موضوع: 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

کرامات الفاطمیه(معجزات فاطمه زهرا(س) بعدازشهادت بضمیمه سوگنامه فاطمه زهرا (س)

مشخصات کتاب:

سرشناسه : میرخلف زاده علی - 1343
عنوان و نام پدیدآور : کرامات الفاطمیه علیهاالسلام معجزات فاطمه زهراآ علیهاالسلام بعد از شهادت بضمیمه سوگنامه فاطمه زهراآ علیهاالسلام تالیف علی میرخلف زاده مشخصات نشر : قم علی میرخلف زاده 1377.

مشخصات ظاهری : ص 184
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ قبلی حضرت معصومه 1377
یادداشت : چاپ سوم 1378؛ 5000 ریال ISBN 964-6165-39-7 
یادداشت : چاپ سوم 1377؛ 5000 ریال ISBN 964-6165-39-7 
یادداشت : چاپ اول بهار 55001379 ریال :ISBN 964-5697-42-5 
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : فاطمه زهرا(س ، 13؟ قبل از هجرت - 11ق -- معجزات موضوع : فاطمه زهرا(س ، 13؟ قبل از هجرت - 11ق -- سوگواریها
رده بندی کنگره : BP27/2 /م 92ک 4 1377
رده بندی دیویی : 297/973
شماره کتابشناسی ملی : م 77-13194
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ سوگنامه فاطمه زهرا؛ پی نوشتها

Share