درگذشت "ابوالحسن فروغی" دانشمند ایرانی (1379 ق)

13 شعبان
درگذشت ابوالحسن فروغی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ابوالحسن فروغی ادیب، فیلسوف و سیاستمدار ایرانی‌ است. اوفرزند محمدحسین اصفهانی (معروف به ذكاءُ الملك اول) در سال 1301 قمری در تهران به دنیا آمد. ابوالحسن فروغی از مؤسسین مدرسه عالی دارالمعلمین بود. تحصیلات خود را در زادگاهش تهران در علوم جدید و معارف اسلامی به پایان رسانید و به تدریس تاریخ و جغرافیا روی آورد. فروغی مدتی ریاست مدرسه ی علوم سیاسی را برعهده گرفت و مجله ی تربیت را نیز منتشر ساخت. او سفرهای متعددی به اروپا كرد و در كنگره های علمی و ادبی شركت نمود. این شخصیت علمی، مدتی نمایندگی ایران را در سوئیس و در جامعه ی ملل به عهده داشت و فعالیت سیاسی می كرد. ابوالحسن فروغی در سال 1316 ش، به استادی دانشگاه تهران در دانشكده ی معقول و منقول رسید و به عضویت فرهنگستانِ ایران درآمد. وی دارای مؤلفاتی ارزنده است كه تاریخ ادبیات ایران، اوراق مَشوَّش، سرمایه ی سعادت و كتابی با نام تمدن و تركیب به زبان فرانسه از آن جمله اند. ابوالحسن فروغی در سال 1338 ش در 79 سالگی بدرود حیات گفت.

 

Share