انقراض سلسله ی آل بویه توسط طغرل سلجوقی مؤسس سلسله ی سلجوقی(447 ق)

15 شعبان
انقراض سلسله ی آل بویه,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

بغداد از سالیان قبل توسط اُمرای آل بویه اداره می شد تا این که طغرل سلجوقی، نیشابور، گرگان و طبرستان و... را فتح کرد. طغرل، در سال 447 ق بغداد را از مَلِک رحیم دیلمی، آخرین حاکم آل بویه گرفت و این سلسله را برانداخت و خاندان سلجوقی را بنیان نهاد.

Share