پایان حاکمیت چند قرنی ایران بر بحرین با رأی مجلس شورای ملی(۱۳۴۹ هجری شمسی)

۲۴ اردیبهشت
استقلال بحرین از ایران(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پس از آن كه فرستاده سازمان ملل متحد، پس از گفتگو با سران قبایل و افراد متنفذ بحرین، گزارش خود مبنی بر تمایل مردم بحرین به استقلال را به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل عرضه كرد، شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه ای در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۹ ه.ش استقلال بحرین را خواستار گردید. در این میان نمایندگان مجلس شورای ملی پس از استماع گزارش نمایندگان سازمان ملل، به جدا شدن بحرین از ایران رای دادند. بنابراین این جزیره نفت خیز و مهم از ایران جدا گردید و در این روز حاكمیت چند صد ساله ایران بر این نقطه پایان پذیرفت. سرانجام در ۲۳ مردادماه سال ۱۳۵۰ه.ش، شیخ نشین بحرین استقلال خود را اعلام نمود و ایران به سرعت این استقلال را به رسمیت شناخت.

Share