رحلت "ابن شهر آشوب" عالم و محدث بزرگ(588 ق)

22 شعبان
محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی معروف به "ابن شهرآشوب" ملقب به "زین الدین و رشیدالدین" متكلم، واعظ، ادیب و قاضی معروف شیعی مذهب، در مازندران متولد شد. بنا به دلایل مذهبی ناچار به ترك ایران در دوره سلجوقیان شد و به حلب رفت. او از دانشمندترین عالمان زمان خود و مورد قبول و احترام پیروان اهل تسنن نیز بود. ابن شهر آشوب از عالمانی چون زمخشری، امام محمد غزالی و خطیب خوارزمی اجازه نقل حدیث داشت. پاره ای از آثار مهم او عبارتند از: مَعالِم العُلَماء، مناقِب آل ابی طالب، مُتَشابِهِ القرآن و الاربعین. مقبره ی او در "جبل الجوشن" در نزدیكی مشهد حسینی قرار دارد.

Share