تاسیس "حزب زحمتكشان" با حمایت آمریكا در تهران (1330 ش)

30 اردیبهشت
تاسیس "حزب زحمتكشان" توسط مظفر بقایی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پس از تشكیل دولت دكتر مصدق، حضور برخی چهره های بدنام گذشته در تركیب هیئت دولت، باعث اختلاف در صفوف جبهه ملی گردید و باعث شد بعضی از اعضای مهم آن از قبیل آیت اللَّه كاشانی و دكتر مظفر بقایی از جبهه ملی كناره گیری كنند. در این میان، دكتر مظفر بقایی، پس از كناره گیری از جبهه ملی، حزب زحمتكشان را تشكیل داد و بسیاری را به دور خودجمع كرد. این حزب، معجونی از گروه های چماقدار و برخی روشنفكران بود كه با تشویق جدی دولت ایالات متحده آمریكا اعلام موجودیت كرد. مقابله و رویارویی با حزب توده و جلوگیری از نفوذ كمونیسم در ایران، هدف مهم تاسیس این حزب و دلیل اصلی پشتیبانی آمریكا از آن بود. در ادامه، حزب زحمتكشان، شعب خود را در سایر نقاط كشور نیز دایر كرد و در آستانه كودتای آمریكایی 28 مرداد 1332، در راستای تحقق سیاست های مداخله جویانه و استیلا طلبانه آمریكا، جهت سرنگونی دولت دكتر مصدق، به كار گرفته شد. لازم به ذكر است كه آیت اللَّه كاشانی هرچند از نظر عقیدتی و مذهبی با جبهه ملی و دكتر بقایی سنخیت كمی داشت ولی به دلیل مصالح بالاتر مردم و كشور، حاضر شده بود تا با دیگر افراد ملی گرا، جبهه ملی را تاسیس كرده و از آن حمایت كند. از این رو، همراهی آیت اللَّه كاشانی با این جبهه، به معنی تایید عملكرد آنان نبود و مصالح والای ملت مسلمان، مدنظر آن عالم مجاهد قرار داشت.

 

Share