كشف واكسن ضد حصبه (1888م)

24 می
واکسیناسیون

واكسن بیماری حصبه كشف شد. این واكسن را دو دانشمند فرانسوی بنام های وایدال و شانتمس كشف كردند و بعدها این كشف مهم آنان را هاوكن دانشمند انگلیسی كاملتر كرد باكتری بیماری حصبه از طریق دستگاه گوارش به بدن انسان وارد می شود از این رو مصرف خوراك و آب آلوده و یا تماس با بیمار مبتلا به حصبه موجب سرایت این بیمارمی شود .

Share