نشریه الکترونیکی/ ما و قدس

نشریه الکترونیکی ما و قدس

ویژه روز قدس(فانوس 15)

-------------------------

بخش ها:
یک، فرمان تاریخی
دو، درباره ی فلسطین
سه، انتفاضه ی فلسطین
چهار، تاثیر روز قدس
پنج، روز قدس در اندیشه امام

Share