حکم روزه در صورت فراموشی غسل

پرسش و پاسخ؛
احکام روزه

*حکم روزه کسی که غسل جنابت را در ماه رمضان فراموش کرده است، چیست؟
  اگر کسی غسل جنابت را در ماه رمضان فراموش کند و پس از چند روز به یاد آورد باید روزه و نمازهای آن چند روز را قضا کند، ولی روزه هایش کفاره ندارد. ( همه مراجع)[1]
 آیت الله شبیری زنجانی: اگر در ماه رمضان یادش بیاید قضا واجب نیست.

* اگر کسی شب جنب شود، ولی غسل را فراموش کند و در روز به یادش بیاید، آیا روزه اش باطل است؟
 
همه مراجع: آری، روزه باطل  می شود، و باید تا افطار از خوردن، آشامیدن و مبطلات دیگر پرهیز کند و بعدا قضای آن را به جا آورد، ولی کفاره بر او واجب نیست.[2]

 

منبع:
[1]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1622؛ امام، تحریر الوسیله، ج1، القول فیما یترتب علی الافطار، ص 530، م 12؛ بهجت، وسیله النجاه، ج1، م 1089؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 1541؛ سیستانی، منهاح الصالحین، ح1، م 988؛ صافی، هدایه العباد، ج1، کتاب الصوم، م 1283.
[2]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1619؛ همه مراجع: استفتا.

Share