از خصلت های پیامبر اسلام

پیامبر اسلام هروقت غمگین می شدند به خواندن نماز وعبادت پروردگار پناه می برد

 

Share