ارزش درختکاری

انجمن‌ها: 

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:
مسلمانی بذری بیفشاند یا نهالی بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال پرنده ای یا انسانی یا چرنده ای بخورد، آن برای او صدقه محسوب شود. 

هیچ مردی نیست که درختی بنشاند، مگر این که خداوند به اندازه میوه ای که آن درخت می‌دهد برایش اجر بنویسد.

هر که درختی بنشاند و در نگهداری و رسیدگی به آن صبر به خرج دهد تا آن درخت به بار نشیند، در قبال هر میوه ای از آن که روزی جوینده ای بخورد، یک صدقه نزد خدا برایش منظور می‌شود. 

منبع: میزان الحکمه
 


 

Share