مبطلات روزه

انجمن‌ها: 

مبطلات روزه

ده چیز روزه را باطل مى کند: 

اول: خوردن

دوم: آشامیدن

سوم : دروغ بستن به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشینان پیغمبر علیهم السلام

چهارم : جماع (نزدیکی کردن با زنان)

پنجم: استمنا، و استمنا آن است که انسان با خود کارى کند که منى از او بیرون آید.

ششم: باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

هفتم: رساندن غبار غلیظ به حلق

هشتم: فرو بردن تمام سر در آب (در رساله آیت الله سیستانی امده که روزه را باطل نمی کند ولی کراهت شدیده دارد).

نهم: اماله کردن (تنقیه: فروکردن چیزی از ناحیه مقعد) با چیزهاى روان

دهم: قى کردن (بالا آوردن و استفراغ، از روی عمد)

بیشتر بخوانید: ویژه نامه احکام روزه و روزه داری

مسئله ها

مساله ۱:

اگر روزه دار عمدا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاک وشیره درخت، و چه کم باشد یا زیاد.

حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد ودوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل می شود.(قسمت آخر در رساله آیت الله بهجت نیامده)(آیت الله وحید خراسانی: مگر آنکه آن رطوبت در آب دهان بطوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود).

مساله ۲:

اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد. و چنانچه عمدا فرو برد، روزه اش باطل است و به دستوری که بعدا گفته خواهد شد، کفاره هم بر او واجب می شود.

مساله ۳:

اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود.

مساله ۴:

احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می رود، خودداری کند. ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند یابه جای دوا استعمال می شود، اشکال ندارد.

(آیت الله وحید خراسانی : احتیاط مستحب آن است که...)

(آیت الله صافی: احتیاط مستحب آن است که روزه دار از استعمال آمپول خودداری کند وفرقی بین آمپولها نیست.

و اگر لازم شد و تزیق کرد، روزه او باطل نمی شود احتیاط واجب آن است که... .)

(آیت الله سیستانی:  آمپولى که عضو را بى حس مى کند یا به جهت دیگر استعمال مى شود، براى روزه دار اشکال ندارد. بهتر آن است که از استعمال آمپولی که بجای دوا و غذابه کار می برند، خودداری کند.)

مساله ۵:

اگر روزه دار چیزى را که لاى دندان مانده است، عمدا فرو ببرد، روزه اش باطل مى شود.

مساله ۶:

کسى که مى خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندانهایش را خلال کند، ولى اگر بداند غذایى که لاى دندان مانده در روز فرو مى رود(۱)، چنانچه خلال نکند و چیزى از آن فرو رود روزه‏اش باطل مى‏شود. (۲) بلکه اگر فرو هم نرود، بنابر احتیاط واجب باید قضاى آن روز را بگیرد.

(۱ - آیت الله بهجت و آیت الله سیستانی: باید خلال کند)

(آیت الله مکارم: احتیاط واجب آن است که قبلا آن را بشوید و خلال کند، و اگر نکند و فرورود روزه را تمام کند و بعد قضا نماید)

(۲- آیت الله صافی: روزه اش باطل است خواه فرو رود یا نرود)

(جمله آخر در رساله آیت الله وحید نیامده)

مساله ۷:

فـرو بـردن آب دهان، اگر چه بواسطه خیال کردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمى کند.

مساله ۸:

فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضاى دهان نرسیده اشکال ندارد، ولى اگر داخل فضاى دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرند.

پدیدآورنده: 
Share