سوالات جزء ۳۰ قرآن کریم در ماه رمضان

انجمن‌ها: 

سوالات جزء ۳۰ قرآن کریم در ماه رمضان

۱- «مردم سرکش و ستمگر که قرن ها در عذاب اند و از آب پلید و سوزان حمیم باید بخورند» این عذاب نتیجه ی کدام اعمال آنان در دیناست؟ (سوره مبارکه نبأ)
 الف)  امید به روز جزا نداشتند و قرآن را سخت تکذیب می کردند. 
ب) قرآن را تکذیب می کردند؛ در حالی که می دانستند حقیقت است. 
ج) دروغ بستن به خدا و این که روز معاد را انکار می کردند.

۲- فرمانروایی در روز قیامت با چه کسانی است؟ (سوره مبارکه انفطار)
الف) با خدا و اولیائش
ب) فقط با خداست 
ج) با خدا و فرشتگانش

۳- چه کسانی مؤمنانی را که جرمشان فقط ایمان به خدای یکتا، در خندقی سوزاندند؟ (سوره های مبارکه انشقاق و بروج)
الف) اصحاب سبت 
ب) اصحاب اخدود
ج) یهودیان 

۴- قرآن کریم چه کسانی را حقیقتاً اهل فلاح و رستگاری می داند؟ (سوره های مبارکه طارق و اعلی)
الف) اهل ایمان و تزکیه ی نفس
ب) کسانی که با جان و مال خود در راه خدا جهاد کنند 
ج) کسانی که تزکیه ی نفس کردند و به ذکر نام خدا و نماز پرداختند.

۵- هنگامی که قیامت برپا شود و انسان به یاد کارهای خود بیفتد، در آن لحظه چه می گوید؟ (سوره مبارکه فجر)
الف) وای به حالم که تمام آیات قرآن به حق بود. 
ب) ای کاش برای زندگی ابدی ام چیزی از پیش فرستاده بودم.
 ج) از شدت هراس و هول جهنم، نمی تواند چیزی بگوید تا وارد آتش می شود.
 

۶ – طبق آیات قرآن، خداوند کار چه کسانی را آسان می کند؟ (سوره های مبارکه شمس و لیل)
الف) کسی که احسان نمود و پرهیزکار بود و به نیکویی تصدیق کرد.
ب) کسی که ایمان آورد و اهل نماز بود.
ج) کسی که احسان کرد و خدا را همیشه در نظر داشت.
 

۷- چه کسی مال و ثروتی که اندوخت، به کارش نیامد و با همسرش در آتش الهی معذب اند؟ (سوره مبارکه مسد) 
الف) ابوسفیان
 ب) ابوجهل
ج) ابولهب

 

کلید سوالات جزء ۳۰ قرآن کریم در ماه رمضان

۱-(الف-۲۷-۲۸)
۲- (ب - ۱۹)
۳- (ب - بروج)
۴- (ج - اعلی ۱۵- ۱۴)
۵- (ب - ۲۴-۲۳)
۶- ( الف - لیل ۷-۶)
۷- (ج -مسد)

 

تهیه کننده: مهدی شریفی (آیات معاونت پرورشی دبیرستان امام جعفرصادق علیه السلام شهر بندرامام خمینی رحمه الله)

Share