سهم الارث فردی که مرگ مغزی شده چگونه است؟

انجمن‌ها: 

سهم الارث فردی که مرگ مغزی شده چگونه است؟

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره سهم الارث شخصی که مرگ مغزی شده، پاسخ گفته است.

پرسش: آیا به کسی که مرگ مغزی شده ولی هنوز به کمک دستگاه به زندگی اش ادامه می دهد ارث تعلق می گیرد؟ در این هنگام با او چه معامله ای می شود؟

پاسخ: احتیاط آن است که سایر ورثه سهم او را جدا کنند و با وارثینش بعد از پایان حیاتش مصالحه کنند.

Share