حکم گنج پیدا شده در ملک غير

انجمن‌ها: 

حکم گنج پیدا شده در ملک غير

در این بخش، حکم شرعی گنج پیدا شده در ملک غير را  طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی ارائه نموده ایم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم گنج يافته شده در ملک غير

پرسش :

انسان در چه صورتی گنج یافته شده را مالک می شود؟ خمس گنج بر عهده ی چه کسی می باشد؟

پاسخ :

اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آن گنج به هيچ وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلًا مالك آن زمين بوده‏اند نيست، مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى‏دهد كه مال يكى از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به كسى كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطّلاع مى‏دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده‏اند و آنها را مى‏شناسد خبر مى‏دهد، اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد.

حکم گنج يافته شده در ملک غير

Share