مهدویت در قرآن / بخش 21

انجمن‌ها: 

مهدویت در قرآن / بخش 21

مهدویت در قرآن / بخش 21

«آیه‌ ای از سوره بقره»

و اِذِابْتَلى اَبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فاتمهن... (سوره بقره، آیه 124)

و (به یاد آورید) هنگامیکه خداوند، ابراهیم را با وسائل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایشها برآمد.

مفضل میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم در این آیه، منظور از «کلمات» چیست؟

امام فرمودند : منظور همان کلماتی است که آدم از پروردگارش یادگرفت و توبه کرد؛ آن وقتی که گفت: "خدایا به حق محمّد، علی، فاطمه، حسن و حسین، توبه ام را بپذیر" و توبه اش پذیرفته شد؛ او توّاب و رحیم است. 

عرض کردم: معنای «فَأتَمَّهُن» چیست؟

 امام فرمودند: «یعنی تمام کرد ایشان را تا قائم به عدد دوازده امام.»

مهدویت در قرآن / بخش 21

منابع :

1: البرهان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۳۱۷

2: کمال الدین، ج۲، ص۳۵۸

Share