کعبه دل :: چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه(بیژن ترقی)

انجمن‌ها: 

کعبه دل

چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه
دلِ  بشکسته را می برم به خانه کعبه

شکایت می برم از تو بر خدای تو
زان همه بلای تو، تا رسد او به دردم

در آن آشفتگی با دلی شکسته تر
گریه ها کنم که در اشک خود غرقه گردم

آنجا اگر اشکی دَوَد بر دیده غمدیده ای
سیلی به پا نماید

آنجا اگر آهی کشد دلداده افتاده ای
دود از فلک  بر آید

در آن مدهوشی، من از خدا
خواهم تو را عاشق کند

عاشقِ رسوا
چو در عاشقی دیدی بلا

رو می کنی آن گه تو بر
کعبه دل ها

 

بیژن ترقی

Share