میرسد از راه مردی از دیار آشنایی / مرحوم محمدرضا آقاسی

انجمن‌ها: 

میرسد از راه مردی از دیار آشنایی
بر زبانش مهربانی در نگاهش روشنایی
روشنایی می دهد خورشید را برق نگاهش
می گذارد آسمان هر روز پیشانی به راهش
می رسد مهدی به دستش تیغ سرخ اقتدار
لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار

 

مرحوم محمدرضا آقاسی

Share