توجیه ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت

انجمن‌ها: 

توجیه ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت

پرسش

چگونه با وجود غیر معصوم بودن ولی فقیه، ولایت مطلقه او توجیه می شود؟ آیا صحیح است که استدلال ضرورت وجود ولی فقیه (به عنوان جانشین امام معصوم و غائب) را به عنوان توجیه قدرت مطلق او بکار بریم؟

توجیه ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت
 
پاسخ

علت مطلق بودن ولایت فقیه مبسوط الید بودن آن جهت حل مشکلات و رتق و فتق امور است و هرگز به معنای عصمت و عدم خطای او نیست توضیح این که حاکمیت ملازماتی دارد که از جمله آن مبسوط الید بودن (قدرت تام داشتن) حاکم است و این تنها مربوط به فقیه نیست و هر حاکمی لامحاله این گونه است. در مورد فقیه هم عقلاً همین حکم جاری خواهد بود. ولایت مطلقه امر عجیب و قریبی نیست بلکه معنای متداول در جهان سیاست و حکومت است که بدون آن اعمال حاکمیت با تنگناهای فراوانی روبرو خواهد شد.

البته نباید ولایت مطلقه را این گونه معنا کنیم که فقیه هر چه دلش می خواهد می تواند انجام دهد، بلکه اگر فقیه مصلحتی را فراتر از قانون یا شرع تشخیص دهد، بر این اساس است که آن مصلحت را مقدم می دارد. حال این مصلحت و اهمیت آن گاهی چنان واضح و بی ابهام است که همگان متوجه اهمیت آن می شوند مانند آن که کل جامعه اسلامی در خطر است. ولی اگر چنین نباشد وظیفه خبرگان رهبری است که در این مورد از ولی فقیه توضیح خواسته و وظیفه رهبری است که با دلیل و برهان آنان را متقاعد کند که مصلحت این حکم را ایجاب می کرده است والا با او برخورد قانونی می شود.

پس اگر چنین تلقی شود این که ولی فقیه ولایت مطلقه دارد، یعنی هر چه سلیقه اش می طلبد عمل کند این معنا معلوم است که نمی تواند درست باشد.

توجیه ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت

Share