خوشبختی

انجمن‌ها: 

خوشبختي را نه بر تخت شاهي بلکه در نمازهاي عاشقانه و عارفانه بايد جستجو کرد

شهيد نجمه قاسم پور

Share

استیکر این متن در تلگرام 

https://t.me/stickers313/400