هر عملی عکس العملی دارد

انجمن‌ها: 

هیچ عملى بدون عکس العمل در صحنۀ هستى به وجود نمى آید خواه خوب و خواه زشت.
علامه محمد تقی جعفری (ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/529