ارزش تعهد

انجمن‌ها: 

خیانت به تعهّد، خیانت به شخصیّت است و ایفاى آن احترام به شخصیّت.
علامه محمد تقی جعفری(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام
https://t.me/stickers313/581