از برت دامن کشان ، رفتم ای نامهربان - معینی کرمانشاهی

انجمن‌ها: 

از برت دامن کشان ، رفتم ای نامهربان

شاعر:   معینی کرمانشاهی 
----------------------------------------------

 از برت دامن کشان ، رفتم ای نامهربان      از من آزرده دل ، کی دگر بینی نشان
                                       رفتم که رفتم ، رفتم که رفتم
                                          ....................                                             
                             ازمن دیوانه بگذر      بگذرای جانانه بگذر
                    هرچه بودی هرکه بودم       بی خبر رفتم که رفتم ، رفتم  که رفتم

                                          ....................                                   
                   شمع بزم دیگران شو       جام دست این و آن شو
                    هرچه بودی هرکه بودم       بی خبر رفتم که رفتم ، رفتم  که رفتم

                                          ....................                                                                                                                      
                     بعد از این ، بعد از این ،  کن فراموشم که رفتم
                         دیگر ازدست تو می نمی نوشم که رفتم
                            بادل زود آشنا ، گشتم از دامت رها 
                         بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم }2                                 
 من نگویم که به درد دل من گوش کنید      بهتر آن است که این قصه فراموش کنید
                             عاشقان را بگذارید بنالند همه }2
                        مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید

Share