انسان های ضعیف

انجمن‌ها: 

فقط انسان های ضعیف به اندازه امکاناتشان کار میکنند.
شهید حسن طهرانی مقدم

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/680