بهترین داوران_ آیه شماره 8 از سوره مبارکه تین

انجمن‌ها: 

 

أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ الْحاکِمينَ

آیا خداوند بهترین داوران و حاکمان نیست؟

آیا خداوند محکم‌ کارترین‌ محکم‌ کاران‌ نیست‌! ‌یعنی‌ باید معترف‌ شد ‌به‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌در‌ صنایع‌ و کارهای‌ خویش‌ استوار ‌است‌ و خلل‌ و اضطرابی‌ ‌در‌ هیچ‌ عمل‌ ‌او‌ نیست‌ ‌پس‌ چگونه‌ ‌اینکه‌ خلایق‌ ‌را‌ مهمل‌ رها می‌کند و مجازات‌ نمیکند!

و بقولی‌ ‌یعنی‌ قاضی‌ترین‌ قاضیان‌ ‌است‌ و ‌بین‌ تو ‌ یا ‌ محمّد صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ و سلّم‌ و کسانیکه‌ ترا تکذیب‌ می‌کنند حکومت‌ و قضاوت‌ خواهد فرمود.

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/763