شناخت اسلام

انجمن‌ها: 

اسلام را به وسيله فرد نشناسيد، بلكه افراد را با معيارهاي اسلامي بشناسيد.
شهيد مرتضي ياغچيان

Share

استیکر این متن در تلگرام
https://t.me/stickers313/841