آخر شعبان

ماه شعبان

تقویم و مناسبتهای ماه شعبان

شعبان المعظم

هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بدارد ؛ خداوند برایش ثواب دو ماه روزه داری را می نویسد

المراقبات

ماه شریف شعبان برای سالك الی الله بسیار با ارزش است.

نماز شبهاى ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

نماز شبهاى ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه