انسان

انسان

انسان در بسیاری از امور، با جماد، گیاه و حیوان مشترک است

انسان و حیوان

معنی و فرق کلی انسان و حیوان در چیست؟

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

قرآن کریم  به صراحت هدف از خلقت جن و انس را مسئله «عبودیت و بندگى» می دانند و می فرماید:

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

امیرالمومنین امام علی (عليه الافُ التَّحيةِ والثَّناء) : «خداوند عزوجل ملائکه را از عقل آفرید و در آنان شهوت قرار نداد و حیوانات را از شهوت آفرید و در آنان ع

پرسش

پرسش :
فرق شیطان با نفس اماره چیست؟

پرسش و پاسخ

آیا انسان در کارهاى خود مختار است؟

پرسش: ایمان چیست؟

بر اساس دین اسلام انسان چگونه به وجود آمد؟

هدف آفرینش

خداوند انسان را با چه هدفی خلق کرد؟