ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

انسان

انسان و حیوان

معنی و فرق کلی انسان و حیوان در چیست؟

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

قرآن کریم  به صراحت هدف از خلقت جن و انس را مسئله «عبودیت و بندگى» می دانند و می فرماید:

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

امیرالمومنین امام علی (عليه الافُ التَّحيةِ والثَّناء) : «خداوند عزوجل ملائکه را از عقل آفرید و در آنان شهوت قرار نداد و حیوانات را از شهوت آفرید و در آنان ع

پرسش

پرسش :
فرق شیطان با نفس اماره چیست؟

پرسش و پاسخ

آیا انسان در کارهاى خود مختار است؟

پرسش: ایمان چیست؟

بر اساس دین اسلام انسان چگونه به وجود آمد؟

هدف آفرینش

خداوند انسان را با چه هدفی خلق کرد؟

دین چیست؟ اهداف آن کدام است؟ آیا براى زندگى انسان نقش دین ضرورى است؟