ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

تقدم مصلحت عمومی بر خصوصی