حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : کلید خزائن خداوند در دست بنده! 
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : نقص در دعا کردن
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : دعا کردن از ته دل
سخنران : حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) 

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : گناهان مانع استجابت دعا می شوند!
سخنران : حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : حرام خواری اثر وضعی دارد! 
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : انگیزه ی عمل نیک
سخنران : حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : عطاء قبل از درخواست!
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : آیا بین دعا و عمل ما موازنه وجود دارد؟
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : شرح روایتی از حضرت امام حسن علیه السلام

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : کشیده شدن به وادی ذلت و معصیت
سخنران : حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.