دهه وقف

کتابچه آرامش تنهایی

 آرامش تنهایی

بیست گفتار ساده درباره قرآن و وقف قرآنی

وقف

1. تعریف وقف:

دهه وقف

امام مهدی علیه السّلام در جواب ابوالحسین محمّد بن جعفر اسدى فرمودند:

دهه وقف

وقف ازمن گذشتن و ماشدن است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف درياي بيكراني است كه هرگز خشك نمي شود

دهه وقف

وقف همانند كاشت درخت دربهشت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زيباترين شيوه خيرات است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

دهه وقف

وقف دريچه ايست رو به بهشت كه از سمت دنيا باز ميشود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

دهه وقف

وقف، از حسنات مؤکد دینی و در زمره اعمال صالح است که از نظر اخلاقی، بارزترین تجلی روحیه تعاون اجتماعی به شمار می رود و از وارستگی و آزادگی و سرشت والای واقف ح

دهه وقف

وقف نزول آبشار رحمت الهی از چشمه سار جوشان دل های مؤمنان بر صحرای خشكيده نيازمندان است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩