پیامکهای ویژه دهه وقف/بخش چهارم

پیامک مناسبتی؛
دهه وقف

وقف همانند كاشت درخت دربهشت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زيباترين شيوه خيرات است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

با وقف انسان به درجات بالاتري ازرشدوكمال دست مي يابد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف باز كردن حساب سرمايه گذاري در بانك آخرت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعنى يكبار دردنيا كاشتن و بخشيدن و براى هميشه درآخرت درو كردن

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف خيراتي است براي اموات وصدقه ايست براي افراد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف معامله دنيا با آخرت است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف رودي جاري است كه درختان بهشت را آبياري مي كند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف پيشكش خلق عاشق است در قبال لطف مخلوق به اميد رحمت پيوسته او

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

با احياي سنت حسنه وقف، مهري ماندگار در سراي دنيا و آخرت براي خود به يادگار بگذاريد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

با وقف دراين دنيادرختي ازدرختان بهشت را براي خود آبياري كنيد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف باقيات الصالحات وچشمه جوشانيست كه روبه سوى ابديت دارد،
بااهميت دادن به سنت حسنه وقف روحيه سخاوت را درخود پرورش دهيد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كاشتن بذر است و ثمره ي ان نزد خداست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ، تمرين از خود گذشتن است .

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف پس انداز جاويد است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

با وقف دراين دنيا خود را در آن دنيا بيمه كنيد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زيباترين شعر ايثار و ازخود گذشتگي است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعنى جريان ابدى خيرات از دنيا به عقبى

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ساحل درياي رحمت ايزدي است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ماندگارترين عملي كه هيچ گاه فراموش نميشود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف براي آسايش وآموختن علم ودانش هرمسلمان ،عبادت خداونداست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف یادگار جاویدانی از کرامت انسان به پیشگاه بشریت و پیوند با آفریدگار متعال است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، احسان ماندگار و اجر پايدار است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف عالي ترين تصميم مادي انسان در زمان حياتش است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نگين انگشتر ايثار و جوانمردي است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نشاني ازجلوه ايمان است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف عبوركردن ازماديات وتوقف كردن بر صالحات الباقيات است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يكى ازاعماليست كه بنده شاكرخداوندآن رابه جا مى آورد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زيباترين معامله با خداست وقف تعبير ديكر از ايثار مطلق است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف واژه اي است كه در دفتر معبود پاك نميشود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف جريان حيات انسان است براي هميشه

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف استفاده بهينه ازمال درامر خيراست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

واقف كثير را مي دهد وكوثر مي ستاند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف مال در زمان حيات نشانه عشق حقيقي به خدا و اعتقاد واقعي به آخرت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نمادي براي مبارزه با هواي نفس ميباشد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف سپرده سرمایه گذاری بلند مدتی است که خداوند سود آن را در سرای آخرت خواهد داد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف درخت پر ثمره اي كه ساليان سال ميوه وبرش به روح آدم آرامش و تجلي ميبخشد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف سايه از رحمت لايزال الهي ونشاني از نوع دوستي

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، پس اندازدر حساب خداوند است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف وسيله اي براي ماندگاري حقيقي والهي است وثروتي است با رضا و رغبت!

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف عهدي است بين بنده وخداكه تا قيامت اين عهدبرقراراست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف انديشه ي امروز براي ساختن فردا

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف اثبات عملي آخرت باوري است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ريزش باران رحمت الهي است برشوره زاردلهاي نااميد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف تجلي ايثار و حركت بسوي بندگي خداست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف چشمه ي فياض وماندگار ايثار وانفاق

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف موجب ايجاد روحيه ايثار و فداكاري و نوع دوستي مي شود.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف توقف نيست بلكه حركت بسوي بندگي خداست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نقطه شروع زيباييهايي است كه پاياني ندارد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهترين وموثرترين نوع انفاق است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زيباترين بخششهاست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف در اسلا م همانند چشمه زلال و جاریست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف معامله اي است بين خريداروفروشنده كه هميشه خريدارش به قيمت گزاف خداوندست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف انفاق بي منت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف راانسانهاي كه روح بزرگ وسخا وتمنددارندانجام مي دهند

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني عبور از دنيا و رسيدن به مرز كمال انساني

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني از كثير به كوثر رسيدن

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نمونه اعلاي باقيات صالحات و پرسودترين معامله درمسير زندگي انسان است تا دسترنج عمرش را در اين بانك الهي ذخيره كند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف وديعه اي دردست نيازمندان واحساني ماندگاراست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كردن يعني بيمه كردن خود هم در اين دنيا هم در زمان آخرت .

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف درختي است كه ريشه اش در دنيا وميوه و سايه اش درآخرت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يكي ازكارهاي نيكي است كه انسان مومن رابه بهشت نزديك مي كند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف اقيانوسي ازحسنه است كه قطراتش را نميتوان شمرد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف درخت مباركي است كه ثمره اش رضايت الهي است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زيباترين شيوه قدرداني و تشكراز نعمتها و الطاف الهي است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف از نشانه هاي عدم وابستگي به غير خداست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، يكي ازنشانه هاي بندگان صالح خداوند است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهترين صدقه اي است كه اجرومزد آن نصيب واقف مي شود.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، ارث معنویت و میراث ماندگار است .

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نشانه فرهنگ ايثار وازخودگذشتگي است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف: تلاطم درياي مواج رحمت و تراوش قطرات عفو و مغفرت.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف احسان ماندگارى دراين دنيا و آخرت

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف دميدن روح زندگي دركالبد اجتماع در دنيا و رسيدن به رضوان وقرب الهي درعقبي است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زيباترين هديه ي الهي براي توقف درميان گذرگاه زمان

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف تضمين آرامش اين دنيا وآسايش آن دنياست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، رهايي روح از بند اسارت بخل وخود بيني است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف سنت حسنه ايست كه باقيات وصالحات عمر آدميست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف آزادي ماهي دردرياي رحمت خداونداست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف یعنی لذت بخشیدن در یک دنیا و بخشوده شدن در دو دنیا.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني خريد قطعه اي از بهشت .

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف تنها سرمايه گذاري است كه انسان ميتواند بعد از مرگش خودش آن را دردنيا مديريت كند

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، ماندگار سازي فانيات است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، ثروت را بسان چشمه اي هميشه جوشان ميسازد كه هرگز از جوشش باز نمي ايستد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف آخرين پله انفاق است براي رسيدن به رضاي خداوند

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ذخيره اي دنيوي براي حيات برزخي واقف است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهترين راه جاودانگي واقف در طول اعصار است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، دل كندن ازتعلقات دنيوي وخدمت به خلق براي جلب رضاي خداوند است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ، احساس ماندگار و آرامش روح و بصيرت عاشورايي است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نقطه ي پيوند مالكيت مادي به مالكيت الهي است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ماندگارترين كار بندگان خاص خداست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف،انفاق بي منت و خاطره ي مهرباني انسانهاي با همت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف روح انسان را به ذات حق مقرب ترمي سازد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني عبور از دنيا و رسيدن به مرز كمال انساني

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني ازمال گذشتن وشكست شيطان نفس

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف از جمله آثار ماتأخري است كه بر تارك اعمال يك مؤمن در روز قيامت مي درخشد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف چشمه اي جوشان وهميشگي خيرات براي هرنيك انديش است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني جاري نمودن روح جاودانگي دركالبد دنياى مادي.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف در سراسر پرده هستي، اصل بقاوجاودانگي به خير است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف عامل جاودانگي اعمال انسانست وبرگ سبزيست كه تاابدبراي اوذخيره ميشود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف پلى از زمين تا خدا

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف،كنده شدن ازماديات وعروج به معنويات است .

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف: تبديل مال فاني به سرمايه باقي

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يكي ازتوفيقهاي الهي است كه شامل بندكان خاص خدامي شود.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، پيونددهنده دلها در وراي زمان و در طول تاريخ است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ،آيين پيوستن قطره اي از احسان به اقيانوس احسان است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف موجب رشد معنوي افراد و حس جمع گرايي و نوعدوستي ميشود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف چشمه ي رحمت الهي است كه تا قيامت بر قلب و روح واقف جاري است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف دل بريدن ازدنيا ودل بستن به آخرت است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

ماندگاري جان ومال انسان در گرو وقف است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

Share