ضیاءالصالحین پیامکهای ویژه دهه وقف/بخش سوم | ضیاءالصالحین

پیامکهای ویژه دهه وقف/بخش سوم

پیامک مناسبتی؛
دهه وقف

وقف دريچه ايست رو به بهشت كه از سمت دنيا باز ميشود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ، نقطه پيوند وشاهراه ارتباط خاكيان باافلاكيان وميراث ماندگاراست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف همچون درختي است كه ميوه هاوثمراتش تمامي ندارد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نهايت سخاوت و ماندگارترين اثر مومن درزمان حيات و ممات مي باشد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف پيوند مودت ميان خالق ومخلوق است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف توافق با اموالي است كه هرگز ازان مفارقت نخواهي كرد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهترين كارگاه خيرات جاريه است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زنده نگه داشتن اسلام است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نماد كرامت و بزرگواري است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني ماندني كردن سرمايه هاي فاني

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كاشتن نهاليست كه شيريني ثمرش فقط محدود به اين دنياي مادي نيست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف سندغرفه هاي بهشت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهترين راه نگهداري ازاموال اخروي است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف تضمين كننده حيات ابدي واقف است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بسان خورشيد است كه فيضش تا قيامت باقيست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني دل كندن وبريدن از تمناي نفس، اميد به خدا داشتن و وقف خدا شدن.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني وصل به قله فتح الهي

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف،ابري است كه هميشه ميبارد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف،وقوف هميشگي در كارهاي خير است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نقطه اي است در امتداد خط زندگي كه هيچ وقت گم نميشود.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زيباترين رمز ماندگاري انسان است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف عامل عزتمندي وسرافرازي وشرافتمندي نسل هاي متمادي شخص واقف ميباشد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كن تا ماندگار شوي .

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف همان حساب جاري است كه بعد از مرگ نيز فعال است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف چشمه جوشاني است كه واقف را به از فنا به ابدیت مي رساند

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف فروش دنيا به قيمت عقباست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف راهي است، كه انتهايش بهشت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف چشمه ایست از انفاق که صاحبش به او فرصت دریا شدن می دهد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف اندوخته ي ماندني است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف جاده ايست براي رسيدن به معبودكه مسيرآن ازطريق اختصاص آنچه ازتوان وهمتي كه به خلق داري ميگذرد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نشانه دلسوزي،آينده نگري و تعاون است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كردن مال دردنيايعني سپرده گذاري بلندمدت اخروي باسودفراوان

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كردن همانند كاشتن بذري كوچك است كه ساليان سال محصول ميدهد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف سرچشمه نور و حيات يعني زندگي دوباره

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف،ماندگارترين يادگاري است كه انسان به يادپرورگارمي نگارد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

انسان با وقف راه خود را به بهشت هموار ميكند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف درراه رضاي خدانعمتي گرانبهاست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف به مانند ميراث نيكي است كه هميشه باعث احسان ميشود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف اراده نيك آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و كارساز نگه مي دارد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف مانع توقف واقف است بر صراط .

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف تجارتي است پر سود و منفعت با بهترين خريدار

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف چشمه هميشه جاري انسان است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نشانه ايمان به خداست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني توقف در مقابل سرازيري خطرناك اميال واموال وسوسه انگيز دنيوي.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني افتتاحيه بعد از اختتاميه

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف فرصتى است براى هميشه زنده بودن

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف همچون آب جارى است كه جريان آن به نسلهاى بعدمتصل مى شودواگرجلوى جريان آن رابگيريم نسلهاى بعدازآن بى نصيب مى شوند

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بخشش اموال براي رضاي خداست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف اثري است ماندگار

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف آزمايش دل بريدن از اموال دنيوي است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف سنت حسنه اي است كه فقر زدايي مي كند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف سجاده ايست هميشه بازوخياباني بي انتهاست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني فرستادن اموال به آخرت قبل از رفتن خود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف دري است از درهاي آسمان كه خداوند به روي بندگان خاص خود گشوده است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف براي آسايش وآموختن علم ودانش هرمسلمان، عبادت خداونداست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف سرچشمه ي زلال حيات جاودانه است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

با وقف اموالتان دراين دنيا بكاريد و درآخرت برداشت كنيد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

باوقف كردن دنياوآخرت خود راتضمين مي كنيم.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف صدقه اي جاري است كه موجب پايندگي اسلام وعزت مسلمين است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زيبنده ترين صفت انسان هاي عاشق خداست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ماننداولاد صالح تاروزآخر دنيا باعث دريافت اعمال نيك براي انسان مي شود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

ميتوان باوقف كردن ميان دلهاي پرازعشق ودلهاي خسته وزخم خورده پل زد وآخرت را خريد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نوعي احسان ونيكوكاري است واز صالحات وباقيات براي وقف كننده است .

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زيباترين معامله اي است كه سودش اخروي وماندگارخواهد بود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

ايمان به معاد ازنشانه هاي وقف است وريشه نوع دوستي رامحكم مي سازد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف،ايثارهمه جانبه جهت كسب رضايت حق تعالي است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف شميم عشق واوج ايمان به ذات بي پايان در تجارتي بي انتهاست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نوعي جهاد در اموال است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف روشن كردن جراغي در دل تاريكي است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ميراث جاودان كه پرتوهاي خيرآن به جهان ابدي ميرسد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف چشمه اي جوشان براي روزي كه عطشناكي قيامت همه جا را فرا گرفته است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف آب حياتي است كه واقف بانوشيدن آن عمرجاودانه مي يابد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف گذاشتن مال دنيا براي ديگران در راه رضايت خداوند و يادگاري زيبا براي روز موعود است .

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني شكوفه كردن بذروجود بعدازكاشته شدن درخاك(مردن)

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

با وقف كردن آينده دنيا وآخرتمان راتضمين كنيم وتوشه اى براى آخرت برداريم.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف به اراده نيك انسانهاخلودوجاودانگي مي بخشد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ،پرواز جاودانه در آسمان نيكي هاست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف تنهاراه تعيين سرنوشت اموال تاروزقيامت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف چشمه اي است كه هيج وقت خشگ نمي شود.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف سرچشمه زلال فطرت انسان است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني سنگيني خود را از دست دادن و سبك شدن و رفتن به آسمانها و نزديك شدن به خدا

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف چشمه ى هميشه جارى است كه همه ى مسلمانان به حد خودازآن سيراب مى شوند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف موجب بركت مال است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف تجلى اعتقادو يقين به پاداش اخروي است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف در اين دنيا برابر است با يك دنيا آسايش و آرامش در آخرت

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف تاابد ماندگاراست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و خاندان رسالت، مردم را به وقف تشویق می کردند و از طرف خداوند نوید پاداش برای هر کار نیک، به ویژه برای باقیات الصالحات را به آنان می دادند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني گذشتن ازمال دنيا ورسيدن به آخرتي زيبا

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

Share